Sprawozdania finansowe w 2020 roku

Od stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych. Dotyczą one podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, natomiast figurują w innych rejestrach KRS – stowarzyszeń, innych organizacji, fundacji i zakładów opieki zdrowotnej.

 

Podmioty te nie mogą już, tak jak to było do końca 2019 r., sporządzać sprawozdań finansowych w dowolnej formie. Od 1 stycznia 2020 r. muszą je przygotować w ustandaryzowanej postaci zgodnej ze strukturą logiczną JPK_SF publikowaną przez Ministerstwo Finansów.

 

Przepisy wprowadzają także zmianę dotyczącą sposobu przesłania e-sprawozdań finansowych. Wyżej wymienione podmioty mają obowiązek składać je do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a nie do urzędów skarbowych, jak było wcześniej (zob. art. 27 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Szef KAS natomiast jest odpowiedzialny za dalsze przekazywanie sprawozdań do właściwych organów administracji skarbowej, w tym do naczelników urzędów skarbowych. Wyjątkiem są jednostki SPZOZ (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej), które od stycznia 2020 r. mają obowiązek przesyłać swoje sprawozdania do KRS.

 

Roczne sprawozdania finansowe podatnicy muszą przesłać najpóźniej w terminie 10 dni liczonych od dnia zatwierdzenia dokumentu. Można je wysłać np. za pomocą aplikacji Sage e-Sprawozdania.

 

Powyższe zmiany prawne obowiązują od 1 stycznia 2020 r., co należy rozumieć tak, że mają one zastosowanie do dokumentów sporządzanych po tej dacie. A zatem sprawozdania za rok 2019 podatnicy mają przygotować już wedle nowych przepisów.

Zapytaj o aktualne promocje