fbpx +48 33 506 52 10

e-Sprawozdania

Cyfryzacja dotknęła wiele dziedzin biznesu, w tym także sprawozdania finansowe, których nie spotkamy już w formie papierowego dokumentu. E-Sprawozdania Finansowe, to sprawozdania sporządzone w postaci elektronicznej, z zachowaniem odpowiedniej struktury logicznej i określonym formacie. Struktury logiczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej MF.

Sporządzenie e-Sprawozdania Finansowego i jego przesłanie do Szefa KAS lub KRS, jest ustawowym obowiązkiem określonej grupy przedsiębiorców.

Program wspiera obsługę elektronicznych sprawozdań finansowych na każdym etapie jego sporządzenia, w kilku krokach, począwszy od zebrania danych finansowych po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany rok obrachunkowy, aż po wysyłkę do właściwego organu podatkowego lub rejestrowego.

Co istotne – korzystając z danych z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i innych danych, program automatycznie wskaże właściwy rodzaj e-sprawozdania dedykowanego dla Państwa organizacji. Następnie wystarczy zlecić programowi wypełnienie go danymi finansowo-księgowymi. Dokument zostanie opatrzony podpisami elektronicznymi członków Zarządu, przekazany biegłemu rewidentowi do sprawdzenia i w ostatnim kroku przed jego wysłaniem, do oficjalnego zatwierdzenia ostatecznej wersji sprawozdania przez Zarząd firmy.

Zapytaj o aktualne promocje