Finanse i Księgowość - nasza pasja

Program posiada bardzo elastyczną strukturę, która zapewnia obsługę procesów finansowych, a także ogranicza prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Sam podpowiada jaki zakres danych jest potrzebny do wykonania danej operacji. Bardzo ważną funkcją jest możliwość zapisania dokumentu do bufora, co umożliwia weryfikację przed ostatecznym zatwierdzeniem.

Symfonia Finanse i Księgowość

OBSŁUGA PODATKÓW DOCHODOWYCH

 • Pełna obsługa deklaracji CIT i PIT od wyliczenia do elektronicznego złożenia z potwierdzeniem UPO

  Wykorzystywane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz jako wsparcie obsługi podatków dochodowych. Umożliwia Ewidencję Danych Podatkowych, co daje wgląd w informacje o zapisach na kontach, które wpływają na podstawę opodatkowania. Następuje automatyczne wyliczenie zaliczki podatku dochodowego oraz deklaracji rocznych.

 • Obsługa podatkowych i bilansowych różnić kursowych

  Automatyczne wyliczanie różnic kursowych dla bieżąco zrealizowanych transakcji z uwzględnieniem wyceny bilansowej.

 • Prowadzenie KPiR

  Rozliczanie podatku dochodowego dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą oraz obsługa wsparcia dla uproszczonych rozliczeń w formie ryczałtu lub karty podarunkowej.

OBSŁUGA PODATKU VAT

 • Prowadzenie ewidencji (rejestrów) VAT zgodnie z bieżącymi wymaganiami prawnymi

  Obsługuje specyfikę rozliczeń podatku VAT według zasad ogólnych oraz metody kasowej. Ponadto program weryfikuje poprawność każdego ujęcia w ewidencji zapisu na koncie. Umożliwia podział podatku naliczonego ze względu na sprzedaż opodatkowaną, zwolnioną lub mieszaną. Dodatkowo: kontrola odliczeń VAT, obsługa ulg na złe długi.

 • Pełna obsługa JPK_V7 od wyliczenia do elektronicznego złożenia z potwierdzeniem UPO

  Wgląd we wzory deklaracji JPK_V7, JPK_VAT oraz dostęp do narzędzi, które pozwalają na wizualizację, weryfikację, a także kontrolę merytoryczną deklaracji.

 • Obsługa transakcji międzynarodowych

  Przeprowadzanie transakcji międzynarodowych na terenie UE oraz import i eksport poza teren UE. Wystawianie deklaracji VAT UE wraz z kontrolą limitu sprzedaży wysyłkowej do krajów UE.

 • Należyta staranność w rozliczeniach VAT

  Wsparcie dla użytkownika w procesie wprowadzania nowego kontrahenta (import z GUS, import z KAS, weryfikacja z rejestrem VIES). Dodatkowo sprawdzanie online danych w wykazie podatników VAT, zapisywanie historii sprawdzeń i zmian danych podatników, a także raporty kontroli biznesowej z zawartymi powiązaniami faktur z innymi dokumentami w ewidencji.

ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA, OBSŁUGA WALUTOWA

 • Ewidencja i rozliczanie należności oraz zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników, urzędów

Dostęp do takich funkcji jak:

 • Obsługa transakcji w różnych walutach
 • Kontrolowanie terminów płatności, naliczanie odsetek umownych dla transakcji lub odsetek ustawowych
 • Automatyczne rozliczanie i kontrola spójności rozrachunków z zapisami na kontach księgowych
 • Obsługa kompensat i rozliczeń z kontrahentami, wezwań do zapłaty oraz potwierdzeń sald
 • Analiza płatności, struktury zobowiązań lub należności
 • Wgląd w kursy walut NBP
 • Rozliczanie operacji na walutowych rachunkach bankowych

OBSŁUGA PŁATNOŚCI

 • Generowanie zleceń płatności elektronicznych (e-przelewy)

  Program pobiera niezbędne dane do wykonania przelewu bankowego na podstawie dokumentów kosztowych. Automatycznie weryfikuje status kontrahenta i numer kont bankowych z Białą Listą Podatników VAT. Jeżeli jest konieczność zapłacenia faktury metodą podzielnej płatności to program sam tego dopilnuje. Zapisuje się historia weryfikacji kont bankowych kontrahentów i pozwala z łatwością na weryfikację poszukiwanego konta bankowego.

 • Zaawansowane wyciągi bankowe

  Funkcjonalność przydatna w momencie kiedy w organizacji występuje dużo operacji bankowych oraz rozbudowane reguły księgowania. Program pozwala na tworzenie własnych reguł księgowania pozycji na wyciągu bankowym. Dodatkowo zapamiętuje wybrane wcześniej wybory użytkownika i umożliwia ich podstawienie przy następnej operacji.

 • Pobieranie i rozliczanie wyciągów bankowych

  Program rozpoznaje generowane przez bank pliki w formacie MT940 lub MT942. Na ich podstawie pozwala zaksięgować i rozliczyć płatności od kontrahentów oraz pobrane przez bank opłaty, czy prowizje.

AUTOMATYKA KSIĘGOWA

Automatyczne wykonywanie powtarzających się czynności oraz zapamiętywanie ich na przyszłość. Ogranicza to zbędne wykonywanie tych samych operacji od nowa przez to redukuje czas pracy.

 • Wzorce dokumentów i księgowań

  Szablony dokumentów ułatwiają szybsze wprowadzanie dokumentów do systemu oraz ograniczają prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Użytkownik może sam tworzyć indywidualną bazę szablonów zawierającą wszystkie niezbędne dane do dokumentu.

 • Wymiana danych przez Internet

  Dzięki integracji systemu Symfonia z łatwością można przesyłać dokumenty droga internetową, czy to z programu Symfonia Handel do biura rachunkowego, czy też pomiędzy oddziałami firmy. Program sprawdza status dokumentu oraz pokazuje informacje o dostępnych nowych dokumentach do pobrania.

 • Zamykanie lat obrotowych

  Proces wykonywany jest automatycznie na polecenie użytkownika i obejmuje 2 etapy.
  Pierwszy to przeprowadzenie przez kolejne etaty procesu wraz z weryfikacją poprawności, a w razie błędów wskazanie ich.
  Drugi etap to sprawdzenie wyników symulacji i ostateczne zatwierdzenie. Skutkuje to automatycznym przeksięgowaniem sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego.

 • Monitorowanie zmian w programie

  Wgląd do historii naniesionych zmian w dokumentach oraz przypisany użytkownik wykonujący te zmiany. System jest przystosowany pod rozporządzenie RODO i rejestruje wszystkie dostępy, zmiany oraz pobrania z kartotek pracowników.

 • Bilans otwarcia

  Generowany jest automatycznie na podstawie stanu kont z ubiegłego roku finansowego z zaksięgowanych dokumentów. Program umożliwia jednoczesną pracę w dwóch latach obrachunkowych dzięki czemu można wprowadzać dane do nowego roku oraz jednocześnie nanosić zmiany do zakończenia ubiegłego.

 • Automat przeksięgowań VAT

  Pozwala na automatyzację procesu przeksięgowania VAT-u na Rozrachunek z Urzędem Skarbowym oraz zmianę okresu rejestru VAT wprowadzonych w systemie dokumentów. Po pierwszej konfiguracji program będzie pilnował uzgodnienia rejestru VAT z kwotami na dokumentach.

 • Koszyk walut

  Umożliwia rozliczanie transakcji za pomocą metody FIFO, wycenę rozrachunków zarejestrowanych na kontach walutowych oraz księgowanie różnić walutowych.

 • Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów

  Kreator ułatwiający tworzenie automatycznych planów rozliczeń kosztów i przychodów. Program umożliwia w kilku etapach stworzenie definicji planu rozliczeń, a także zaplanować jej cykliczność, ilość rat do rozliczeń oraz wybrać konta do księgowania.

 • Przeksięgowania Kont

  Pozwala na wykorzystanie wcześniej przygotowanych szablonów do okresowych przeksięgowań. Za pomocą kreatora użytkownik może wybrać potrzebne konta, określić reguły i wzory podziału zapisów na koncie. Można również stworzyć symulację i zweryfikować, czy dokument spełnia nasze oczekiwania.

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI I ORGANIZACJA DZIAŁU KSIĘGOWEGO

 • System haseł i uprawnień

  System umożliwia przypisanie konkretnym użytkownikom odpowiednich haseł i uprawnień do wykonywania poszczególnych czynności. Ustawienia można w każdej chwili zmienić i edytować. Dzięki temu uniemożliwia to dostęp niepowołanym osobom do pewnych danych i tylko osoby uprawnione mają w nie wgląd.

 • Zaawansowane zarządzanie użytkownikami

  Bardziej zaawansowane narzędzie precyzowania możliwości użytkowników systemu. Pozwala na określenie ról oraz dostępu do wybranych elementów systemu księgowego.

 • Kalendarz

  Umożliwia uporządkowanie i planowanie pracy użytkowników systemu. Program raportuje status realizacji zadania, zezwala na dodawanie załączników do zadań. Możliwość działań w kalendarzu zależna jest od posiadanych uprawnień.

OBSŁUGA MAJĄTKU TRWAŁEGO

 • Rejestr środków trwałych

  Rejestracja zdarzeń związanych z zakupem i obsługą procesu użytkownika i automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych firm i wyposażenia.

 • Obsługa majątku trwałego

  Umożliwia ewidencję i nadzór nad użytkownikami środków trwałych oraz obsługę takich operacji jak: wyznaczanie amortyzacji, obsługa zmian wykorzystania majątku, dekretacja księgowa, kontrola płatności rat i kosztów środków trwałych, nadzór nad terminami i wiele innych możliwości.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZEWNĘTRZNA STANDARDOWA

 • Bilans i rachunek zysków i strat

  Automatyczne wyliczanie po wprowadzeniu zapisu na kontach księgowych. Wzory bilansu i RZiS dla jednostek dostępne są w standardowej wersji wraz z możliwością stworzenia własnych wzorów sprawozdań finansowych. Program automatycznie kontroluje poprawność powiązań.

 • e-Sprawozdania finansowe

  System pozwala na generowanie zestawień finansowych w formie elektronicznej. Obsługuje wersje pełne i uproszczone sprawozdań, a także wersje dla banków i ubezpieczycieli oraz sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane.

 • Księgi rachunkowe

  Tworzenie raportów zgodnych z ustawą o rachunkowości. Raporty można generować grupowo oraz przenosić do archiwum.

 • Deklaracje i raporty JPK

  Generowanie plików JPK_VAT i JPK_V7 z możliwością uruchomienia cykliczności tego procesu. Dane można podpisać i wysłać bezpośrednio do KAS. Program pozwala również na wizualizację pliku oraz kontrolę zawartości pliku JPK_V7.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEWNĘTRZNA I NIESTANDARDOWA

Zapewnia możliwość raportowania i analizy danych dzięki wbudowanym raportom, które umożliwiają analizę danych według odpowiednich kryteriów, takich jak: okres rejestru VAT, słownik wykorzystywany w planie kont, typy dokumentów, czy rozrachunków.
W programie wbudowane są tabele i wykresy przestawne, które umożliwiają wysyłanie danych do Excela. Użytkownicy mogą tworzyć indywidualne zestawienia. Raporty można swobodnie przenosić do arkusza kalkulacyjnego, drukować oraz zapisywać w formacie pdf. Program umożliwia zautomatyzowanie wysyłki zestawienia w formie załącznika drogą mailową.

ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI ANALITYCZNE

 • Rozszerzenie zakresu gromadzonych danych poprzez mechanizm wymiarowania

  Bez konieczności dodatkowego rozbudowania planu kont możliwe jest zdefiniowanie cech przez użytkownika: MPK, Projekt, Rejon sprzedaży, Grupa kontrahentów itd.
  Natomiast wymiarowanie dostępne jest dla: zapisów dokumentów, kontrahentów oraz kont. Jest dodatkowym zbiorem informacji, które mogą być wykorzystywane w zaawansowanym raportowaniu zarządczym.

 • Mechanizm wymiarowania jest szeroko wykorzystywany do budowy bazy danych analitycznych (kostka analityczna)

  Kostka analityczna wykorzystywana jest przez program Business Intelligence, gdzie wymiarowanie danych pozwala na: przypisanie części kwoty z zapisu dokumentu do wybranej wartości wymiaru, możliwość wykorzystania gotowych raportów, zaplanowania udostępnienia określonego zestawienia, tworzenie tabel przestawnych za pomocą Excela.

 • Możliwość wprowadzania wielu założeń budżetowych

  Założenia można wprowadzić dla kont, pozycji w bilansie i RZiS oraz wybranych wymiarów, a także raportować budżet za pomocą arkusza Excela.

 • Raporty i funkcje programu z wbudowanym mechanizmem przenoszenia danych do MS Excel

  Użytkownik może korzystać z narzędzia do zapewnienia spójności księgowań, planowania płynności finansowej oraz generowania rachunku wyników i bilansu otwarcia.

Finanse i Księgowość

usługi dodatkowe

BUSINESS INTELLIGENCE

Jest narzędziem analityczno-raportującym wykorzystującym technologię OLAP. Program daje możliwość tworzenia dowolnych raportów, sortowania danych, filtrowania danych z wykorzystaniem informacji z modułu handlowego i księgowego.

Smart BI

Smart BI to rozszerzenie do programu księgowego oraz handlowego, które umożliwia tworzenie raportów, analiz danych. Program umożliwia zaczytywanie danych z zewnętrznych arkuszy kalkulacyjnych wbudowanych w systemie Symfonia. Narzędzie jest elastyczne i łatwe w użyciu. Stanowi rzetelne źródło informacji na temat sytuacji finansowych przedsiębiorstwa. Pozwala na tworzenie własnych analiz „ad—hoc”. W programie zawarte są gotowe raporty, które można modyfikować według własnych potrzeb oraz tworzyć swoje własne schematy.

Opis funkcjonalności dla konkretnych działów:

 • Monitoring przepływu środków pieniężnych
 • Weryfikacja poprawności zapisów księgowych
 • Kontrola błędów np. niekompletność ewidencji
 • Spersonalizowana kontrola należności i zobowiązań
 • Raportowanie ad – hoc
 • Tworzenie personalizowanych raportów (na podstawie danych z SQL, plików CSV i Excel)
 • Bieżący nadzór nad wskaźnikami i KPI
 • Kontrola wyników finansowych
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Kontrola realizacji projektów oraz ich budżetu
 • Możliwość tworzenia arkuszy analitycznych oraz raportów graficznych
 • Zaczytywanie danych z zewnętrznych arkuszy kalkulacyjnych

E-AUDYTOR – PLATFORMA WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI JPK

Narzędzie analizuje zawartość merytoryczną pliku JPK niezależnie od oprogramowania, w którym został stworzony. Jeśli program napotka na błędy to pokaże się komunikat z informacją.

Web API

Jest to narzędzie analityczne, które pozwala na tworzenie własnej integracji i komunikacji z aplikacjami biznesowymi z wykorzystaniem interfejsu WebAPI (platforma B2B, systemy zamówień, system klienta, system producenta, itp.) Umożliwia pobieranie danych z systemu i wykorzystanie ich w zewnętrznych narzędziach.

Panel operacyjny do zarządzania grupą firm ( Asystent)

Program Symfonia umożliwia prowadzenie wielu firm na jednym programie. Symfonia Asystent wspiera zarządzanie wieloma aplikacjami równocześnie.

Funkcjonalność programu pozwala na przełączanie się między firmami, zarządzanie uprawnieniami, aktualizowanie do najnowszych wersji oraz wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Niektóre operacje są możliwe do wykonania bez logowania się do programu.

Wdrożenia

Obsługa wdrożeniowa obejmuje podstawową konfigurację programu wraz z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. System umożliwia integrację z rozwiązaniami posiadanymi przez klienta.
Usługi wdrożeniowe realizowane są przez zespół naszych ekspertów, którzy od wielu lat specjalizują się w obsłudze systemów Symfonia i przeprowadzili wiele procesów w różnych branżach.

EKONOMICZNY

Kompletne rozwiązania przeznaczone do prowadzenia ksiąg rachunkowych jednoodziałowej firmy handlowej lub usługowej z prostymi standardowymi procesami biznesowymi

UNIWERSALNY

Przeznaczony do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla firm jedno- lub wieloodziałowych prowadzących działalność handlową, usługową lub produkcyjną w dowolnej branży.

System wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych, jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do potrzeb firmy.

Elastyczność programu i rozbudowane narzędzia raportowe umożliwiają zastosowanie systemu również w jednostkach budżetowych.

PROFESJONALNY

System wspiera obsługę złożonych procesów biznesowych, jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do indywidualnych potrzeb firmy.

System łatwo integruje się z rozwiązaniami informatycznymi innych dostawców, oferujących specyficzne rozwiązania branżowe. Linia dla firm szukających narzędzia umożliwiającego utworzenie rozwiązania „szytego na miarę” oraz prowadzenia rachunkowości zarządczej.

Symfonia Finanse i Księgowość
Start
Ekonomiczny
Uniwersalny
Profesjonalny
KPiR, Ryczałt , Karta podatkowa
TAK
Rachunkowość bilansowa
TAK
TAK
TAK
Obsługa podatku dochodowego i VAT
TAK
TAK
TAK
TAK
Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
TAK
TAK
TAK
TAK
Obsługa płatności
TAK
TAK
TAK
TAK
Automatyka księgowa
TAK
TAK
TAK
TAK
Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa
TAK
TAK
TAK
Zaawansowane rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
TAK
TAK
TAK
Rejestr środków trwałych
TAK
TAK
TAK
Zaawansowana obsługa płatności
TAK
TAK
Zaawansowana obsługa majątku trwałego
TAK
TAK
Zaawansowana obsługa majątku trwałego
TAK
TAK
Zaawansowana Automatyka Księgowa
TAK
TAK
Sprawozdawczość wewnętrzna i niestandardowa
TAK
TAK
Szerokie możliwości dopasowania Systemu
TAK
Zautomatyzowana współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym
TAK
Rozwiązania dodatkowe:
Symfonia Finanse i Księgowość
Start
Ekonomiczny
Uniwersalny
Profesjonalny
KPiR, Ryczałt , Karta podatkowa
TAK
Obsługa wielu firm
TAK
TAK
TAK
TAK
Symfonia Asystent
TAK
TAK
TAK
TAK
Symfonia University Advanced
TAK
TAK
TAK
TAK
Import danych do JPK_VAT_V7 z plików (format 3.0 JPK_V7)
TAK
TAK
TAK
Obiekt integracji JPK_V7 - import z programów
TAK
TAK
TAK
Web API
TAK
Microsoft 365 Business Premium
TAK
TAK
Business Intelligence
TAK
Symfonia e-Audytor
TAK
TAK
TAK
TAK
Symfonia Obieg Dokumentów
TAK
TAK
TAK
Symfonia Biuro Rachunkowe Online
TAK
TAK
TAK
TAK
Symfonia Między Firmami
TAK
TAK
TAK
TAK
+48 33 506 52 10