Kadry i Płace – tworzone przez ekspertów dla ekspertów

Program wspiera efektywne zarządzanie pracownikami i współpracownikami. Umożliwia rozszerzoną obsługę w zakresie procesów związanych z rekrutacją, rozwojem pracowników, czy komunikacją. Automatycznie i bezbłędnie oblicza podatki, dzięki czemu ogranicza pracę działu kadrowego. Jest stale uaktualniany pod najnowsze zmiany prawne, ubezpieczenia społeczne oraz rozliczenia podatkowe.

Symfonia Kadry i Płace

EWIDENCJA DANYCH PRACOWNIKÓW – OD ROZPOCZĘCIA DO ZAKOŃCZENIA UMOWY

 • Ewidencja danych pracowników od momentu zatrudnienia

  Program zawiera podstawowe dane o pracownikach oraz informacje dodatkowe takie jak: rodzina, wcześniejsze zatrudnienia, umiejętności, wykształcenie. Administrator ma możliwość tworzenia własnych pól ewidencyjnych według indywidualnych potrzeb firmy. Dane są zgodne z przepisami i wymogami instytucji takich jak ZUS, czy US. Każda wprowadzona zmiana jest zapisywana przez system z datą i godziną edycji oraz użytkownikiem wprowadzającym zmiany.

 • Wygodne wydruki

  Możliwość wydruku wszystkich niezbędnych dokumentów na każdym etapie stosunku pracy (kwestionariusz osobowy, pierwsza umowa o pracę, świadectwo pracy, itp.). Wydruk można dostosować do wymagań przedsiębiorstwa przez umieszczenie na nim znaku wodnego lub loga.

 • Ewidencja wszystkich danych na jednym rekordzie pracownika

  Dane pracowników są archiwizowane i w razie potrzeby cały czas pozostają dostępne. Jeżeli pracownik złoży stosowny wniosek dane można zanonimizować. Tyczy się to tylko niezatrudnionych już pracowników.

PEŁNE ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

 • Listy płac

  Przygotowywanie wypłat podstawowych, dodatkowych, naliczanie pojedynczych pracowników oraz dynamiczne przeliczanie wynagrodzeń. Wprowadzone zmiany od razu pojawiają się w systemie. System umożliwia tworzenie próbnych list płac z możliwością nanoszenia korekt. Użytkownik sam decyduje, które dane będą się wyświetlały i w jakiej kolejności. Gotowe listy płac dostępne są w formie wydruków oraz arkuszy kalkulacyjnych.

 • Wypłaty wynagrodzeń

  Tworzenie standardowych miesięcznych wynagrodzeń oraz godzinowych rozliczeń, wraz z obsługą ponad 100 dodatkowych składników płacowych (premie, nagrody, prowizje, akordy, nadgodziny, wynagrodzenia przestojowe). Pracownikom można przypisać dowolną iść dodatkowych składników płacowych. Użytkownik może sam stworzyć swój własny składnik na podstawie własnych algorytmów wyliczania.

 • Świadczenia w naturze

  Rozliczanie dodatkowych świadczeń, które przysługują pracownikowi (świadczenia socjalne, pakiety medyczne, ubezpieczenia, PPK i inne). Zakres dodatkowych świadczeń można rozszerzyć o indywidualne potrzeby użytkowników.

 • Potrącenia

  Potrącenia od kwot netto, z tytułem wykonawczym i alimentacyjne, ale również kary pieniężne, potrącenia za zgodą pracowników, pożyczki itp. Rodzaje potrąceń można rozszerzyć o indywidualne potrzeby przez dodawanie własnych pozycji. Część potrąceń może być przelewana automatycznie na konto określonego odbiorcy równocześnie z wypłatą pracownika.

 • Korekty wynagrodzeń

  Wprowadzanie korekt do wynagrodzeń, rozliczanie wyrównań, zwroty nadpłat i niedopłat składek ZUS, zmiany w rozliczonych w przeszłości wynagrodzeniach, zmiany nieobecności na inne oraz waloryzacja wynagrodzeń.

ROZLICZANIE CZASU PRACY I NIEOBECNOŚCI

 • Kalendarze pracowników

  Kalendarze pracowników prowadzone są z dokładnością do jednej minuty, a okres rozliczeniowy może wynosić standardowo od 1 do 12 miesięcy. Program gwarantuje ewidencję czasu pracy według harmonogramu wraz z nadgodzinami, również praca zdalna oraz delegacje. System integruje się z zewnętrznymi systemami RCP oraz Symfonia e-Pracownik.

 • Obsługa nieobecności

  Program obsługuje ponad 30 rodzajów nieobecności pracowników. Zwolnienia lekarskie mogą być wprowadzane ręcznie lub importowane z plików pobranych z PUE. Wgląd w ewidencję urlopów oraz kontrola wykorzystania urlopu wypoczynkowego i urlopu na żądanie. Program umożliwia wprowadzanie odebranie dnia wolnego na święto, czy dodatkowe nadgodziny. Obsługuje także elektroniczne wnioski, które zostały wprowadzone w rozszerzeniach Symfonia e-Pracownik oraz Symfonia HRcloud.

 • Wpływ nieobecności na wynagrodzenia pracowników

  Stawki wynagrodzeń za nieobecności oraz czas przebyty na zasiłkach regulowane są przez przepisy prawne. Wysokość ich ustalana jest na podstawie wcześniejszych wypłat. Składniki wynagrodzeń można dostosować pod kątem ich wpływu na przyszłe nieobecności zgodne z zapisami w regulaminie wynagrodzeń.

UMOWY CYLWILNOPRAWNE

 • Obsługa i ewidencja umów cywilnoprawnych

  Generowanie umów (o dzieło, zlecenia, zryczałtowane) i rachunków w formacie PDF, z możliwością tworzenia indywidualnych wzorów zawierających niezbędne dane. Raportowanie do płatnika takich danych jak: składki obowiązkowe i dobrowolnych oraz obsługa kodów ubezpieczeń ZUS. Generowane są zestawienia płacowe oraz pliki z przelewami elektronicznymi.

 • Obsługa zasiłków dla zleceniobiorców

  Pracownikowi, który zgłodzony jest do ZUS i opłaca składkę chorobową można rozliczać choroby i zasiłki. Ustalając stawkę dzienną uwzględniane są podstawy z poprzednich miesięcy w ramach trwających w momencie rozliczenia zasiłku umów cywilnoprawnych. Zwolnienia lekarskie mogą być wprowadzane ręcznie lub zaczytane elektronicznie z PUE.

ELEKTRONICZNE DEKLARACJE DLA ZUS I US ORAZ PRZELEWY

 • Komplet deklaracji ZUS

  Program tworzy wszystkie niezbędne deklaracje, a podczas generowania dodatkowo sprawdza kompletność danych pracowników, które są wymagane w deklaracjach. W razie konieczności wystawienia korekty do wynagrodzeń, składek lub nieobecności tworzona jest deklaracja korygująca. Kopie wystawionych deklaracji przechowywane są w repozytorium, dzięki czemu w razie potrzeby można do nich wrócić.

 • Komplet e-deklaracji podatkowych

  Program przystosowany jest pod najnowsze zmiany prawne i umożliwia generowanie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej oraz do druku. Utworzone deklaracje w programie można wyszukiwać, przeglądać, weryfikować, podpisywać i wysyłać z poziomu odpowiednich kartotek. Deklaracje można dostarczyć pracownikom w tradycyjnej wersji papierowej, bądź za pomocą zaszyfrowanego załącznika e-mail lub na profilu pracownika w portalu pracowniczym.

 • Przelewy elektroniczne

  Program obsługuje ponad 30 banków umożliwiając tym przygotowanie plików z przelewami dla pracowników. Przelewy generowane są w wewnętrznej kartotece, gdzie można je dodatkowo weryfikować. Transakcje mogą być realizowane dla odbiorców indywidualnych oraz odpowiednich instytucji.

WYDRUKI KADROWE, PŁACOWE I INNE RAPORTY

 • Wydruki kadrowe

  Gotowe wzory wydruków ponad 130 dokumentów, które używane są w codziennej pracy (umowy, aneksy, wypowiedzenia, zgody, zaświadczenia, kwestionariusze, wnioski, podania, oświadczenia). Dokumenty uzupełnione są automatycznie danymi pracowników. Użytkownik może sam tworzyć własny wzór dokumentu z możliwością dodania logo firmy, znaku wodnego. Część tych raportów można wysłać zaszyfrowanym załącznikiem e-mail lub zamieszczać w prowadzonej pracownikowi e-Teczce.

 • Raporty płacowe

  Użytkownik sam decyduje o tym jakie dane wyświetlane będą w raportach oraz w jakiej kolejności. W razie potrzeby można dodać swoje własne pola. Dzięki temu można prezentować bardziej lub mniej szczegółowe dane. Wyniki raportów dostępne są w pliku PDF lub w formie arkusza kalkulacyjnego.

 • Inne raporty

  Tworzenie dodatkowych raportów generujących statystykę zatrudnienia oraz dane do deklaracji GUS.

KSIĘGOWANIE WYNAGRODZEŃ

 • Przygotowanie dokumentu księgowego

  Program umożliwia przygotowanie schematów księgowych automatyzujących pracę przez określenie składników wynagrodzeń, świadczeń, naliczeń, potrąceń, itd. Po przygotowaniu niezbędnych danych dokument przesyłany jest bezpośrednio do narzędzi księgowych Symfonia. Pozwala na utworzenie księgowań zwykłych oraz równoległych.

  Konta księgowe mogą być konstruowane dynamicznie, np. rozksięgowanie łącznych kosztów pracy pracownika na podstawie przepracowanych godzin według działów, zespołów, prowadzonych projektów i zadań. Wynagrodzenia mogą być zwymiarowane na podstawie danych, które znajdują się w systemie księgowo-kadrowym.

NAJWYŻSZE STARDARDY BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO

System jest przystosowany pod najnowsze zmiany i rozporządzenia prawne, wiąże się to z aktualizacjami programu. Wprowadzane zmiany zawsze są realizowane przez ekspertów z danej dziedziny. O zbliżających się zmianach informujemy przy pomocy:

 • Komunikatów dostępnych w aplikacjach
 • Artykułów w Centrum Wiedzy
 • Na blogu Symfonia – Symfonia Advice
 • Webinaria
 • Informacje przekazywane drogą elektroniczną
 • Inicjatywy Symfonia University

WYSYŁKA PASKÓW I PIT ZASZYFROWANYM MAILEM

Możliwość dostarczania wszystkich dokumentów drogą elektroniczną w zaszyfrowanym załączniku dołączonym do wiadomości e-mail. W ten sposób dokumenty mogą być podpisane cyfrowym podpisem elektronicznym przez specjalistę działu kadr i płac. Wysyłka odbywa się przy pomocy serwera poczty SMTP, albo MS Outlook. Użytkownicy mogą otrzymać dostęp do indywidualnych kont, które są wykorzystywane tylko na potrzebę odebrania zaszyfrowanego pliku.

WBUDOWANE PRZYPOMNIENIA

Przypomnienia dają gwarancję dotrzymania terminów związanych z ewidencją kadrową.

 • Badania lekarskie – przypomnienia o wykonaniu badań wstępnych, okresowych lub po powrocie z dłuższego L4.
 • Umowa o pracę – przypomnienie o kończącym się okresie trwania umowy na okres próbny i czas określony.
 • Przypomnienia użytkownika – użytkownicy pracujący na systemie w dowolnym momencie mogą wprowadzić przypomnienia o zadaniach do wykonania przez pracownika (dostarczenie dokumentu, przygotowanie zaświadczenia, itp.)
 • Przypomnienia wdrożeniowe – istnieje możliwość utworzenia własnych przypomnień związanych z danymi zawierającymi terminy, dostępne dla większości pól w systemie.

Zastosowanie przypomnień ułatwia komfort pracy i zapewnia wykonanie wszystkich niezbędnych kadrowych czynności w odpowiednim terminie.

IMPORT DANYCH Z ZEWNĄTRZ

 • Import comiesięcznych wartości z arkusza MS Excel

  Narzędzie importuje wartości premii, potrąceń oraz wszystkie inne koszty wliczające się w comiesięczne wynagrodzenie. Pozwala również na dostarczanie informacji przez inne jednostki organizacyjne firmy podczas prac nad listą płac.

 • Import karotek danych osobowych z programu Płatnik

  Import stosowany jest na początku prac w programie, dzięki czemu możemy zaczytać dane do systemu. Narzędzie importuje dane z bazy danych Płatnika (dane osobowe i indentyfikacyjne pracownika oraz zleceniobiorców zgłoszonych do ZUS). Dzięki takiemu importowi nie musimy wprowadzać danych ręcznie do programu. Ogranicza to również prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

 • Import danych przy pomocy plików XML

  Program umożliwia zaczytanie do systemu danych przygotowanych uprzednio w pliku xml. Przetwarzane w ten sposób mogą być takie informacje jak: dane kadrowe i osobowe, płacowe, zdarzenia, informacje o czasie pracy, przypisanie pracowników do wzorów kadrowo-płacowych.

 • Import elektronicznych zwolnień lekarskich

  Pobieranie plików ze zwolnieniami lekarskimi z platformy PUE, a także walidacja danych i import bezpośrednio do Symfonia Kadry i Płace. Integracja może odbywać się za pomocą platformy API. Dzięki temu dane są pobierane bezpośrednio, co znacznie ogranicza czas pracy.

DANE ŹRÓDŁOWE DLA ANALIZ KADROWO-PŁACOWYCH

Dane zgromadzone w systemie mogą być udostępniane dla narzędzi analitycznych – np. Business Intelligence. Wymaga to specjalnej konfiguracji ze względu na indywidualność potrzeb w zakresie raportowania.

E-TECZKA PRACOWNICZA

Umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej elektronicznie wraz z dodatkowymi możliwościami.

 • Publikowanie dokumentów z zewnątrz – każdy nowo dodany plik jest przypisywany do odpowiedniej kategorii oraz może zostać podpisany elektronicznie przez administratora e-Teczki.
 • Publikowanie dokumentów bezpośrednio z systemu – użytkownik sam decyduje o tym, które dokumenty automatycznie zapisują się w e-Teczce, a które nie.
 • Przeszukiwanie dokumentów – wgląd w archiwalne dokumenty pracownika.
 • Wyszukiwanie braków – użytkownik może sam określić, które dokumenty są obowiązkowe i dzięki temu łatwo zewidencjonować ewentualne braki.
 • Datowanie dokumentów – określenie dat do kiedy dokument jest aktualny. Następnie można zweryfikować pod tym kątem e-Teczki wszystkich użytkowników.
 • Tworzenie własnych sekcji, kategorii, podkategorii dokumentów – dodawanie własnych podkategorii, dodatkowa ewidencja czasu pracy.
 • Pełna zgodność z prawem i obowiązującymi przepisami – możliwość przekazania użytkownikowi kopii elektronicznej całego archiwum wraz z dodatkowymi plikami. Umożliwia również udostępnienie dokumentów przechowywanych w e-Teczce pracowniczej pracownikom poprzez portal e-Pracownik.

KADRY I PŁACE ROZWIĄZANIA DODATKOWE

PLANY EMERYTALNE (PPK Z API)

Narzędzia, które rozszerzają możliwość obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dzięki niemu możemy sprawdzić listę osób aktualnie należących do PPK oraz sprawdzić ich status uczestnictwa. Umożliwia wygodne połączenie za pomocą API z wybranym TFI (Aviva, Axa, Allianz). W ramach integracji przez API możliwe jest elektroniczne zawarcie umowy z wybranym ubezpieczycielem.

ROZSZERZENIE SYMFONIA HRcloud

 • Self-service

  Jest dodatkiem do systemu kadrowo-płacowego i wspiera dział HR. Dostęp do aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej oraz w formie aplikacji mobilnej na systemy operacyjne Android. Za pomocą aplikacji użytkownik może sprawdzić stan urlopu, złożyć wniosek o urlop oraz zapoznać się z dokumentami udostępnionymi na platformie.

  Aplikacja pozwala na dzielenie dokumentów na względu na zasięg dokumentów dla odpowiednich działów i pojedynczych pracowników. Dzięki specjalnemu kreatorowi użytkownik sam może tworzyć swoje własne typy wniosków. Dane o nieobecnościach pracowników automatycznie synchronizują się z programem Symfonia Kadry i Płace.

  Symfonia HRcloud zapewnia wsparcie podczas pracy zdalnej w formie zlecania zadań wraz z weryfikacją ich realizacji.

 • MODUŁ SZKOLENIA

  Elektroniczne organizowanie szkoleń za pomocą gotowych interaktywnych slajdów lub generatorów e-learning z prezentacji MS PowerPoint. System umożliwia tworzenie testów jednokrotnego, wielokrotnego wyboru lub z pytaniami otwartymi. Osoba odpowiedzialna za szkolenie za wgląd w odpowiedzi. Może również tworzyć statystyki oraz wyznaczać próg procentowy egzekwujący zaliczenie testu. Program umożliwia również organizację szkoleń stacjonarnie oraz udostępniania materiałów, z którymi należy się zapoznać.

 • MODUŁ KOMUNIKACJA

  Jego zadaniem jest usprawnienie komunikacji w firmie. Zawiera czat, mailbox, firmowe forum, czy też dostęp do tworzenia grup projektowych. Narzędzie pozwala na tworzenie wydarzeń, publikowanie ogłoszeń, prowadzenie własnych tablic pracowników, na których użytkownicy mogą publikować posty oraz komentarze.

 • MODUŁ REKRUTACJA (WBUDOWANY ATS)

  Obsługuje pełny proces rekrutacji od momentu zamieszczenia ogłoszenia do zatrudnienia kandydata. Przesyłane CV znajdują się w jednym miejscu co daje możliwość jasnego i czytelnego wglądu CV. Jeżeli kandydat wyrazi na to zgodę, CV można przesyłać pomiędzy różnymi ogłoszeniami. CV można archiwizować lub usunąć po zakończonej rekrutacji.

Platforma daje możliwość powiązań pomiędzy platformami Pracuj.pl oraz GoldenLine. Narzędzia umożliwia prowadzenie szerokiej statystyki, która weryfikuje ilość wejść na ofertę z rozbiciem na portale. Istnieje również możliwość generowania linków referencyjnych oraz pełna wiedza kto kogo polecił.

ROZSZERZENIE SYMFONIA E-PRACOWNIK

Platforma pozwala na składanie dokumentów, wniosków bezpośrednio przez pracowników do systemu, dzięki czemu zaoszczędzamy sporo czasu na pracę papierkową. Pozwala na harmonogramowanie czasu pracy, dostęp do danych o pracowniku takich jak umowa, badania lekarskie, szkolenia, Pity, itp. Odbywa się to wszystko za pomocą platformy online, która jest w pełni zintegrowana z systemem kadrowo-płacowym, stąd w systemie pojawiają się zawsze aktualne dane.

Bardzo ważne jest też to, że narzędzie jest cały czas udoskonalane, aktualizowane i cały czas trwa praca nad nowymi funkcjami. Program został stworzony z bardzo łatwym i prostym w obsłudze interfejsem.

 • Rozbudowany self-service

  Pozwala na realizację procesów bezpośrednio przez pracowników i kierowników. Dodatkową zaletą jest pełna ewidencja wszelkich procesów zakończonych pomyślnie oraz wszystkich informacji, które zostały podczas ich realizacji wprowadzone.

 • Self-service pracownika

  Umożliwienie dostępu pracowników do ograniczonej ilości danych wraz z możliwością edycji. Pracownik ma wgląd w ilość przysługujących dni wolnych oraz elektroniczne wystawianie wniosków o nieobecności. Dodatkowo platforma udostępnia inne zasoby obejmujące szereg innych wniosków, zaświadczeń, czy zgłoszeń, itd. Program umożliwia dostęp do takich dokumentów jak: PIT-11, paski wynagrodzeń, RMUA, czy zaświadczenia. Możliwość prowadzenia elektronicznej ewidencji czasu pracy.

 • Self-service kierownik

  Kierownik ma wgląd w podległych pracowników. Zarządza procesami związanymi z wnioskami urlopowymi, ale także pilnuje terminów badań lekarskich pracowników. Ma możliwość akceptacji bądź odrzucenia wniosków, weryfikuje czas pracy oraz ustala harmonogram pracy. Może rejestrować zdarzenia w przyszłości dla pracowników. Kierownik posiada wgląd w listę obecności, wraz z godzinami wejścia i wyjścia pracowników. Również wgląd w zarejestrowane delegacje z możliwością akceptacji poniesionych kosztów.

 • Narzędzia specjalistyczne HR

  Daje możliwość zarządzania danymi całej firmy. Wszelakiego rodzaju akceptacje, zmiany danych kadrowych, zarejestrowany czas pracy, synchronizacja danych w systemie kadrowym. Zarządzanie procesami udostępniania dokumentów takich jak: PIT-11, paski wynagrodzeń. Tworzenie wydruków kart ewidencji czasu pracy oraz rozliczanie kosztów delegacji. Edycja struktury organizacyjnej.

 • Elektroniczny obieg dokumentów

  Zapewnia obsługę wniosków zgodnie ze ścieżką akceptacji. Każdy wniosek zawiera niezbędne informacje o tym przez kogo został złożony oraz kto i kiedy zmienił status wniosku. Platforma e-Pracownik obsługuje również wnioski o urlop na żądanie, okolicznościowy, czy opieka nad dzieckiem oraz wiele innych. Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych wniosków ze względu na nietypowe przyczyny nieobecności.

 • Lista współpracowników

  Zgodnie z posiadanymi uprawnienia pracownik może posiadać wgląd do informacji o innych pracownikach w celu szybkiego ustalenia podstawowych danych takich jak numer telefonu, czy adres e-mail.

 • Obsługa rejestracji czasu pracy

  Rejestruje czas pracy pracowników, którzy po przyjściu do pracy rozpoczynają odliczanie czasu pracy, a kończąc – zatrzymują. Dane automatycznie przenoszone są do programu kadrowo-płacowego w celu rozliczenia. Kierownik ma wgląd do elektronicznej listy obecności, która znajduje się w systemie. Pracownik może elektronicznie rozliczać delegacje. Kwoty delegacji są wyliczane automatycznie na podstawie wprowadzonych danych.

 • Raportowanie czasu pracy na projekty

  Ewidencjonowanie czasu pracy przydzielonej pracownikowi do jednego projektu. Dane przenoszone są do programu kadrowo-płacowego w celu sporządzenia odpowiedniego raportu księgowego z podziałem na działania projektowe.

 • Harmonogramowanie

  Kierownik może tworzyć harmonogram pracy dla pracowników. W tym zarządzanie dniami wolnymi i roboczymi oraz określenie godzin pracy dziennej, tygodniowej i miesięcznej. Ewidencjonowanie można przeprowadzić dla każdego typu etatu. Harmonogramy można zaczytać z gotowego arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Dane przenoszone są automatycznie do programu kadrowo-płacowego.

Usługi wdrożeniowe

Obsługa wdrożeniowa obejmuje podstawową konfigurację programu wraz z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. System umożliwia integrację z rozwiązaniami posiadanymi przez klienta.

Usługi wdrożeniowe realizowane są przez zespół naszych ekspertów, którzy od wielu lat specjalizują się w obsłudze systemów Symfonia i przeprowadzili wiele procesów w różnych branżach.

EKONOMICZNY

Przeznaczony dla mniejszych firm zatrudniających w różnych formach zatrudnienia do 50 osób. Odpowiada na potrzeby kadrowo-płacowe typowej firmy – fraz z obowiązkowym raportowaniem do instytucji publicznych.

UNIWERSALNY

Przeznaczony dla mniejszych i średnich firm zatrudniających w różnych formach zatrudnienia do 200 osób.

Odpowiedni dla organizacji  z rozbudowanymi procesami kadrowo-płacowymi, pozwalający na większą automatyzację procesów i komunikację z pracownikami.

Dostęp do dodatkowych narzędzi integracyjnych umożliwia połączenie systemu z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie.

PROFESJONALNY

Przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw z wymagającymi procesami biznesowymi, zatrudniających powyżej 200 osób.

Odpowiada na zaawansowane potrzeby organizacji w zakresie wykorzystywania danych na potrzeby różnego rodzaju analiz.

Większa efektywności automatyzacji procesów kadrowo-płacowych oraz najwyższe możliwości rozbudowy systemu.

Symfonia Kadry i Płace
Ekonomiczny
Uniwersalny
Profesjonalny
Zawarcie i rozwiązanie stosunku pracy
TAK
TAK
TAK
Czas pracy/obsługa nieobecności
TAK
TAK
TAK
Rozliczenie wynagrodzeń
TAK
TAK
TAK
Eksport LP do FK
TAK
TAK
TAK
PPK/PPE naliczenie wpłat
TAK
TAK
TAK
Deklaracje podatkowe/ZUS
TAK
TAK
TAK
Potrącenie od netto
TAK
TAK
TAK
Integracja z TachoSpeed
TAK
TAK
TAK
Przelewy elektroniczne dla pracowników
TAK
TAK
TAK
Korekty wynagrodzeń
TAK
TAK
TAK
Benefity pracownicze
TAK
TAK
Integracja z RCP
TAK
TAK
PIT-y/Paski wynagrodzeń - wysyłka zaszyfrowanym mailem
TAK
TAK
API e-ZLA
TAK
TAK
PPK - API/Kompleksowe zarządzanie
TAK
e-Teczka
TAK
Rozwiązania dodatkowe:
Symfonia Kadry i Płace
Ekonomiczny
Uniwersalny
Profesjonalny
Obsługa wielu firm w programie
TAK
TAK
TAK
PPK
TAK
TAK
TAK
e-Pracownik
TAK
TAK
TAK
HRCloud
TAK
TAK
TAK
+48 33 506 52 10