Strona wykorzystuje ciasteczka by świadczyć usługi na najwyższym poziomie Polityka prywatności

Rozumiem
Arrow right icon Icon used in buttons

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady współpracy z firmą ZORIUSPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. S. Sempołowskiej 19, REGON: 241359020, NIP: 937-26-08-814, KRS: 0000979250, reprezentowaną przez: Agnieszkę Kozak – Wiceprezes Zarządu, w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego oraz wdrożeń Systemów Symfonia oraz pozostałych projektów informatycznych oferowanych przez ZORIUSPRO.
 1. Strony umowy:
  • ZORIUSPRO Sp. z o.o.  zwana w dalszej części WYKONAWCĄ przedmiotu umowy.
  • Klient (osoba fizyczna, przedsiębiorca) zwany w dalszej części ZLECENIODAWCĄ.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług, Klient jest zobligowany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, który daje wiedzę na temat zakresu i sposobu realizacji usługi

§ 2 Opis oferowanych usług

 1. ZORIUSPRO świadczy usługi wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji wszystkich programów Symfonia.
 2. Dostęp do komputera użytkownika odbywa się za pomocą aplikacji TeamViewer, która pozwala na połączenie konsultanta z komputerem użytkownika.
 3. Każda sesja odbywa się wyłącznie na podstawie wygenerowanego unikalnego identyfikatora i jednorazowego hasła, po uprzednim zamówieniu konsultacji poprzez wysłanie maila na adres bok@zorius.pl.
 4. Połączenie zdalne jest zabezpieczone przez zaawansowane algorytmy szyfrujące.
 5. Usługi wsparcia technicznego są płatne zgodnie z poniższym cennikiem.
 6. Połączenie zdalne przez TeamViewer może być wykorzystane w ramach prowadzonych projektów wdrożeniowych. W takich przypadkach obowiązują warunki umowy wdrożeniowej lub ustalenia indywidualne.
 1. Usługi rozliczane są do pełnej osobogodziny w zależności od używanej licencji – dla firm lub dla biur rachunkowych.
 2. Konsultacje dla Klientów posiadających umowę serwisową rozliczane są zgodnie z jej warunkami. Zasady świadczenia usług w ramach serwisu ustalane są indywidualnie.
 3. Jeżeli odrębna umowa pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą nie stanowi inaczej, za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z protokołem wykonania zlecenia na podstawie cennika usług.
  Priorytety konsultacji:

  1. Klienci posiadający umowę serwisową są konsultowani priorytetowo.
  2. Klienci nie posiadający umowy serwisowej są konsultowani

  w momencie po zakończeniu realizacji zgłoszeń od klientów serwisowych.

 4. Wykonanie dodatkowych usług wymaga ich zlecenia drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@zorius.pl.

Cennik usług:

Klienci biznesowi (indywidualni)

KONSULTACJE: 210,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę

USŁUGI INFORMATYCZNE: instalacje, aktualizacje, rozwiązania indywidualne:
250,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

 

Biura rachunkowe

KONSULTACJE: 170,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę

USŁUGI INFORMATYCZNE: instalacje, aktualizacje, rozwiązania indywidualne:
230,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

 

Klienci z Umową Serwisową – zgodnie z indywidualnymi warunkami umowy.

§ 3 Ochrona tajemnicy

 1. WYKONAWCA, osoby go reprezentujące oraz wszystkie osoby, które będą brały udział w realizacji umowy zobowiązane są do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji (danych) technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych, a także związanych z przedmiotem działalności ZLECENIODAWCY oraz innych informacji posiadających wartość gospodarczą, dotyczących ZLECENIODAWCY, jego pracowników, współpracowników, klientów oraz kontrahentów – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła (informacje poufne) – uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, jednakże z wyłączeniem informacji albo danych:
  • które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia zawartej umowy przez WYKONAWCĘ lub
  • które były w posiadaniu WYKONAWCY lub były mu znane przed ich uzyskaniem od Zleceniodawcy lub
  • które WYKONAWCA uzyskał z innego źródła bez naruszenia przez WYKONAWCĘ, ani przez to źródło zobowiązania do zachowania poufności.
 1. Informacje poufne, uzyskane od ZLECENIODAWCY w związku z wykonywaniem usługi, WYKONAWCA zobowiązuje się należycie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich i wykorzystać wyłącznie do realizacji umowy.
 2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych jest nieograniczony w czasie.

§ 4 Powierzenie danych osobowych

 1. Na potrzeby realizacji usługi konieczne zawarcie jest przez strony, oprócz umowy na wykonanie usługi (w wersji Premium), czy też przekazanie elektronicznego zamówienia również umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. ZLECENIODAWCA, jako administrator danych, powierza firmie ZORIUSPRO Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych. Dotyczą one danych pracowników, współpracowników, klientów czy też kontrahentów. Celem ich przetwarzania jest realizacja umowy, a w szczególności weryfikacja zasadności oraz poprawności przetwarzania danych osobowych przez ZLECENIODAWCĘ, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
 1. Umowa powierzenia przetwarzania danych dla Wersji Basic i Medium stanowi załącznik do elektronicznego zamówienia, a dla wersji Premium załącznik do umowy na realizację usługi.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Firma ZORIUSPRO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian lub uzupełniania niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do umów już zawartych, chyba, że co innego będzie wynikać z przepisów prawa.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między firmą ZORIUSPRO Sp. z o.o. a ZLECENIODAWCĄ, zostanie poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla firmy ZORIUSPRO Sp. z o.o.
 1. Podstawą wystawienia faktury za zrealizowaną usługę jest dostarczenie ZLECENIODAWCY dokumentacji wynikającej ze zlecenia z uwzględnieniem uwag dostarczonych w ramach wdrożenia.
 2. ZLECENIODAWCA w oparciu o Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204) wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz korekt w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w zamówieniu lub umowie.