Symfonia Zarządzanie Produkcją

Program Symfonia Zarządzanie Produkcją można dopasować do potrzeb firm produkcyjnych, aby zapewnić efektywną i kompleksową kontrolę działalności. Program obsługuje wszystkie zadania operacyjne w zakresie zarządzania, planowania potrzeb oraz zasobów materiałowo-produkcyjnych.

Zarządzanie produkcją

KARTY TECHNOLOGICZNE

Za pomocą programu uszczegółowisz normy w postaci kart technologicznych. W prosty sposób stworzysz zmienne warianty do tego samego wyrobu. Z uwzględnieniem w specyfikacji materiałowej (BOM-ie) użycie równoważnych konstrukcyjnie surowców (zamienników), operacje technologiczne, odpady oraz produkcyjne straty technologiczne. W karcie technologicznej zawierają się dane projektowe dotyczące m.in. parametrów produkcyjnych wyrobu, jak typ wyrobu – np. wyrób gotowy, półprodukt, inne, precyzja, pracochłonność, wielkość szarży wyrobu, wielkość partii wyrobu.

PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI

Przygotujesz plan produkcji w oparciu o zamówienia klientów (zarejestrowane w module Handel) lub na zapas. Na bieżąco masz dostęp do informacji o statusie zaawansowania zlecenia produkcyjnego i stanie realizacji zamówienia od klienta. Podczas tworzenia planów produkcyjnych, decyduje się zarówno o ilości wyrobu, jak i technologii produkcji. Możliwe jest również tworzenie wielu wariantów planów produkcyjnych wraz z możliwością wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych oraz uzyskania bilansu brakujących składników przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych i przystąpieniem do realizacji.

Program pozwala na elastyczne zarządzanie technologiami poprzez obsłużenie różnych kart technologicznych do jednego kodu towarowego, przypisanie karty technologicznej do wydziału produkcyjnego. Dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna jest dostępna w formie plików graficznych.

ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIAMI

Program umożliwia takie funkcjonalności jak:

  • Obsługa wielu kart technologicznych do jednego kodu towaru
  • Możliwość przypisania karty technologicznej do wydziału produkcyjnego
  • Wgląd w dokumentacje konstrukcyjno-technologiczną
  • Projekcja procesu technologicznego z wykorzystaniem wielopoziomowej obsługi technologii wyrobów gotowych oraz półproduktów z zastosowaniem surowców

REALIZACJA PRODUKCJI

Program Zarządzanie Produkcją zapewnia rozliczenie i zaewidencjonowanie surowców, półproduktów i wyroby gotowe oraz rejestrację i ewidencję szarży i partii produkcyjnej.

Ponadto jest możliwa rejestracja czasu wykonywania operacji technologicznej.

Na hali, bezpośrednio w module Symfonia Panele Meldunkowe, można zmodyfikować karty technologiczne w zakresie marszruty, surowców, materiałów, normaliów itp. Status operacji technologicznej (wykonanie), części lub całości zlecenia produkcyjnego z informacją o ilości wyrobów wadliwych, tzw. braków, w czasie rzeczywistym również wprowadzany jest w panelu meldunkowym.

ŁAŃCUCH DOSTAW

Na podstawie danych z systemu uwzględniających informacje o stanach magazynowych, produkcję w toku, przyjęte zamówienia, planowane zlecenia produkcyjne czy historyczną fluktuację można przygotować symulację zapotrzebowania lub przygotowywać i zrealizować zamówienia własne na brakujące towary i materiały.

ZAMIENNIKI PÓŁPRODUKTÓW

Istnieje możliwość stosowania zamienników półproduktów w technologiach.

RAPORTOWANIE I OPTYMALIZACJA

W oparciu o kreator raportów można tworzyć własne indywidualne raporty związane z procesem produkcji dostosowanym do potrzeb. Za pomocą rozbudowanego edytora stworzysz wydruki w systemie wraz z możliwością ich eksportu w standardowych formatach: pdf, doc, xls, xml. Przykładowe raporty załączone do programu to: realizacja zamówień od klientów, status zaawansowania zleceń produkcyjnych, efektywność pracowników, efektywność maszyn, bilans surowcowo-materiałowy, bilans możliwości produkcyjnych.

ROZLICZANIE PRODUKCJI

Możliwość rozliczenia kosztów produkcji ilościowo oraz wartościowo wraz ze stratami technologicznymi. Program pozwala również na zarządzanie kartami pracy oraz gospodarką odpadami produkcyjnymi.

HARMONOGRAMOWANIE

Ustalanie harmonogramów zleceń, operacji technologicznych oraz maszyn wraz z ich alokacją. Za pomocą wykresu Gantta można zarządzać zleceniami oraz optymalizować plany produkcyjne.

API

Za pomocą tego interfejsu użytkownik może dodawać własne rozwiązania programistyczne w zakresie rozbudowy menu głównego, formatek dokumentów, list elementów.

C#Scripting

Umożliwia wpinanie się z kodem po zdarzeniach w programie m. in.: wystawianie dokumentów, zamknięcie, przed i po walidacji.

PANELE MELDUNKOWE

Aplikacja klasy MES, która pozwala na rejestrowanie przez użytkownika informacji o etapie wykonania operacji technologicznych oraz o zleceniach produkcyjnych w czasie rzeczywistym na hali produkcyjnej. Rejestruje czas trwania procesu oraz tworzy dokumenty magazynowe (pobranie surowców, przyjęcie wyrobów gotowych na magazyn). Aplikacja umożliwia sterowanie produkcją w zakresie: planowania wykonywanych czynności, realizacji prostych operacji magazynowych wydania i przyjęcia, definiowanie etykiet. Dodatkowo obsługuje moduł z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych.

MOBILNY MAGAZYN – AUTOMATYZACJA I OPTYMALIZACJA PRZYPŁYWÓW MAGAZYNOWYCH Z LOKALIZACJĄ MIEJSC SKŁADOWANIA

Jest to aplikacja na systemu Android, której celem jest usprawnienie procesów związanych z ruchem towarów w magazynie. Pozwala na koordynacje i kontrolę przepływu towarów w procesach zakupowych, sprzedażowych oraz wewnętrznych zmian magazynowych. Aplikacja automatyzuje podstawowe czynności związane z realizacją przyjęć na magazyn, zmian w lokalizacji towaru, wydań, zwrotów oraz przeprowadzanie inwentaryzacji.

Kontrola przepływu towarów odbywa się poprzez zastosowanie etykiet towarów z kodami QR. Kody generowane są automatycznie w programie Symfonia Handel oraz w aplikacji Mobilny Magazyn.

Zastosowanie aplikacji wyeliminuje konieczność papierkowej pracy związanej z przyjęciami i wydaniami towarów. Użytkownicy aplikacji mają łatwy dostęp do aktualnych danych stanów magazynowych. Wgląd w statusy stanów magazynowych usprawniają również prace działu handlowego w zakresie realizacji zamówień.

UNIWERSALNY

Przeznaczony do obsługi firm produkcyjnych lub wielobranżowych o mieszanych profilach handlowo-produkcyjno-usługowych, do komputerowego wsparcia technologicznych procesów wytwarzania produktów.

Umożliwia zarządzanie technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i narzędziami, czasem pracy, materiałami i surowcami, półproduktami, odpadami i stratami technologicznymi.

Usprawnia prace działów konstrukcyjno- technologicznych, planowania, zakupów, sprzedaży, logistyki i księgowości.

PROFESJONALNY

Przeznaczony dla firm produkcyjnych, handlowo-produkcyjnych lub wielobranżowych o mieszanych profilach handlowo-produkcyjno-usługowych, które komputerowo wspierają technologiczny proces projektowania i wytwarzania wyrobów.

Umożliwia zarządzanie technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i narzędziami, materiałami i surowcami, półproduktami. Ewidencjonuje ceny materiałów, surowców, wyrobów gotowych oraz odpadów powstałych w czasie produkcji. W znacznym stopniu usprawnia prace działu planowania, produkcji, logistyki (zakupy, magazyny), sprzeda2y oraz działu księgowego.

Symfonia Zarządzanie Produkcją
Uniwersalny
Profesjonalny
Karta technologiczna
TAK
TAK
Zarządzanie technologiami
TAK
TAK
Planowanie potrzeb produkcyjnych
TAK
TAK
Łańcuch dostaw
TAK
TAK
Realizacja produkcji
TAK
TAK
Rozliczenie produkcji
TAK
TAK
Raportowanie
TAK
TAK
Zamienniki półproduktów
TAK
TAK
Harmonogramowanie
TAK
API + C#Scripting
TAK
Rozwiązania dodatkowe:
Symfonia Zarządzanie Produkcją
Uniwersalny
Profesjonalny
Obsługa wielu firm w programie
TAK
TAK
Panele Meldunkowe - MES
TAK
TAK
Mobilny Magazyn
TAK
TAK
API
TAK
+48 33 506 52 10