webp image

Zostaw Swój numer telefonu, zadzwonimy niezwłocznie!

Cześć!

Czy chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 60 sekund?

TAK
Zadzwoń teraz Zostaw numer Arrow right icon Icon used in buttons
Strona główna Aktualności Zmiany Księgowe dotyczące Badania Sprawozdania Finansowego za Rok 2023 – Nowe Wytyczne
27 grudnia 2023

Zmiany Księgowe dotyczące Badania Sprawozdania Finansowego za Rok 2023 – Nowe Wytyczne

Zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe za rok 2023 podlegają obligatoryjnemu badaniu. Wśród objętych tym badaniem znajdują się roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych i roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstw kontynuujących działalność, takie jak:

  • Banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, główne oddziały i oddziały zakładów ubezpieczeń, główne oddziały i oddziały zakładów reasekuracji, oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych.
  • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
  • Jednostki działające na podstawie przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi, finansowania społecznego dla przedsięwzięć gospodarczych, funduszy inwestycyjnych, zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz jednostki objęte art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości.
  • Jednostki funkcjonujące na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
  • Krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego.
  • Spółki akcyjne, z wyjątkiem tych będących w fazie organizacji.
  • Pozostałe jednostki, zwłaszcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, partnerskie, komandytowe, cywilne, oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych. Warunki podlegania badaniu to średnioroczne zatrudnienie przekraczające 50 osób, suma aktywów bilansu przekraczająca 2.500.000 euro, oraz przychody netto ze sprzedaży przekraczające 5.000.000 euro.

Badaniu podlegają również sprawozdania finansowe spółek przejmujących i nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym doszło do połączenia. To samo dotyczy rocznych sprawozdań finansowych jednostek zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości (MSR). Również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy są objęte tymi regulacjami.

Patrycja Szachłowicz
Doradca Biznesowy

W zespole ZoriusPro zajmuję się obsługą nowych klientów.

Najnowsze wpisy

Zainwestuj w oprogramowanie, które usprawni Twoją codzienną pracę!

18 lipca 2024 Aktualności

„Co Ludzie Powiedzą?” – Joanna Biesok Z-ca ds. obsługi obsługi klienta

16 lipca 2024 Aktualności

Od 01.07.2024 zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

11 lipca 2024 Aktualności